Osnovni pojmovi iz ekologije
 1. OKOLIŠ je prirodno okruženje a koje obuhvata: zrak,tlo,vodu i more,klimu,biljni i životinjski svijetu ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturnu baštinu kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek.
 2. KAKVOĆA  okoliša je stanje okoliša izraženo fizikalnim,kemijskim,estetskim i drugim pokazateljima.
 3. EKOLOŠKA STABILNOST je sposobnost okoliša da prihvati promjene prouzrokovane vanjskim utjecajem i da zadrži svoja prirodna svojstva.
 4. ZAHVAT u okolišu je svako trajno ili privremeno djelovanje čovjeka koje može narušiti ekološku stabilnost ili biološku raznolikost okoliša ili na drugi način može nepovoljno utjecati na okruženje.
 5. EMISIJA je ispuštanje ili istjecanje tvari u tekućem,plinovitom ili krutom stanju,ili ispuštanje energije (buka,vibracija,radijacija,toplina) te mikrobiološkog onečišćavanja iz određenog izvora u okoliš.
 6. IMISIJA je koncentracija tvari na određenom mjestu i u određenom vremenu u okolišu.
 7. ONEČIŠĆAVANJE okoliša je promjena stanja okoliša koja je posljedica štetnog djelovanja ili izostanka potrebnog djelovanja,ispuštanja,unošenja ili odlaganja štetnih tvari,ispuštanja energije i utjecaja drugih zahvata i pojava nepovoljnih po okoliš.
 8. ONEČIŠĆIVAČ je svaka pravna ili fizička osoba čije djelovanje posredno ili neposredno uzrokuje onečišćavanje okoliša.
 9. ŠTETNA TVAR je tvar čija su svojstva opasna za ljudsko zdravlje i okoliš s dokaznim akutnim i hroničnim toksičnim učincima,vrlo nadražujuća, kancergena,mutagena,nagrizajuća,zapaljiva i eksplozivna supstanca,ili tvar koja u određenoj količini ima takva svojstva.
 10. RIZIK PO OKOLIŠ je vjerovatnoća da će neki zahvat posredno ili neposredno prouzrokovati štetu okruženju ili ugroziti život i zdravlje ljudi.
 11. OPASNOST PO OKOLIŠ je prekomjerni rizik koji zbog visokog stupnja vjerovatnoće nastaka događaja ili obima moguće štete na okoliš,zahtijeva mjere koje su posebno propisane.
 12. ŠTETA U OKOLIŠU je oštećenje ili gubitak prirodne funkcije sastavnih dijelova okoliša,prouzročena gubitkom pojedinih sastavnih dijelova, nastalog zbog ljudskog djelovanja.
 13. EKOLOŠKA NESREĆA je vanredni događaj ili vrsta događaja prouzrokovana djelovanjem, ili utjecajima koji nisu pod nadzorom i imaju za posljedicu ugrožavanje života ili zdravlja ljudi i u većem obimu nanose štetu okruženju.
 14. UGROŽENI OKOLIŠ je stanje nastalo onečišćavanjem većih razmjera okoliša na određenom području za koji se na temelju zakona propisuju posebne mjere radi uspostavljanja prijašnjeg stanja ili obnove prirodnog izvora radi poboljšanja kvalitete življenja.
 15. PRAĆENJE STANJA okoliša (monitoring) je sistematsko mjerenje emisije,imisije,praćenje prirodnih i drugih pojava,praćenje kvalitete okoliša i promjene stanja u okolišu.
 16. KATASTAR ONEČIŠĆAVANJA  okoliša jet skup podataka o izvorima,vrsti,količini,načinu i mjestu unošenja,ispuštanja ili odlaganja štetnih tvari u okoliš.

Svaka država trebali bi imati zakon kojim se uređuje zaštita okoliša,radi očuvanja okoliša,smanjivanja rizika za život i zdravlje ljudi, osiguravanja i poboljšanja kvalitete življenja za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.